Všeobecné zmluvné podmienky

I.
Úvodné ustanovenia

Obchodný názov a sídlo:

Tour de Fun s.r.o., Trnavská 45, 900 27 Bernolákovo, IČO: 54320241, DIČ: 2121625704, reg.: Okresný súd BA 1, Obchodný register, Oddiel: Sro, vložka č. 157661/B

Tour de Fun s.r.o. sa špecializuje najmä na organizáciu skupinových športových, kultúrnych a hromadných podujatí so zameraním hlavne na cyklistiku, lyžovanie, bežky a organizáciu firemných akcií. Radi Vám pripravíme aj iné športové, kultúrne či hromadné podujatie na mieru, podľa Vašich požiadaviek.

Za ubytovanie a dopravu neplatíte nám, ale priamo poskytovateľom daných služieb, ako sú hotely, dopravcovia, aerolinky, požičovne, reštaurácie, a pod.. Tieto si klient vyhľadá alebo zabezpečí sám, Tour de Fun priamo neposkytuje tieto služby, môže však odporučiť alebo sprostredkovať dané služby podľa svojich predchádzajúcich skúseností a to bez úhrady. Nie sú však predmetom zmluvného vzťahu či fakturácie spol. Tour de Fun s.r.o.., nakoľko spol. nie je cestovnou kanceláriou a neposkytuje kombináciu služieb v cestovnom ruchu definovanú ako zájazd, ktorý by predávala ako jeden produkt, či balík služieb.

Vaše náklady „konečná cena“ sa teda skladá so sprostredkovaných a voliteľných služieb, na ktoré platia všeobecné obchodné podmienky ich poskytovateľa a sú objednávateľom hradené priamo na účet poskytovateľa (nie spol. Tour de Fun) a organizačného - účastníckeho poplatku hradeného v prospech Tour de Fun s.r.o., ktorý zahŕňa organizáciu podujatia v mieste konania (cyklosprievod, itinerár trás, mapy, doprovodné vozidlo ak je potrebné, cyklistický, športový či kultúrny program počas vášho pobytu, prepravu bicyklov a pod). Zmluvný vzťah sa riadi ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka SR.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť písomne uzavretej zmluvy medzi spol. Tour de Fun (ďalej len TDF) a klientom (objednávateľom) a vzťahujú sa na organizáciu podujatí, ktoré prezentuje hlavne prostredníctvom web stránky. Nevzťahujú sa na doobjednané služby, pokiaľ sa na sprostredkovanie týchto služieb neuzatvorila osobitná zmluva.

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú taktiež „Informácie o spracúvaní osobných údajov“ uverejnené na internetovej stránke www.tourdefun.sk.

II.
Objednávka a vznik zmluvného vzťahu pri športových, kultúrnych alebo iných hromadných podujatiach organizovaných spol. Tour de Fun s.r.o.

Nezáväzná objednávka klienta k ničomu nezaväzuje, je prejavom záujmu klienta o ponúkané podujatie, ktorý môže prejaviť rôznymi spôsobmi: rezervačným formulárom na webovej stránke TOUR de FUN, telefonicky, e-mailom alebo inou vhodnou formou.
Na základe tohto záujmu, TOUR de FUN overí dostupnosť miest v danom termíne či možnosti realizácie individuálne objednaných služieb, spätne informuje klienta (telefonicky, e-mailom) o rezervácii, presnej cene, spôsobe a dobe, do ktorej je možné záväznú rezerváciu vykonať.

Pokiaľ klient na základe potvrdenia jeho nezáväznej objednávky prejaví záujem o uzatvorenie Zmluvy o účasti na podujatí, TOUR de FUN elektronickou poštou (e-mailom) dohodne postup s klientom tak, aby bolo možné do ukončenia rezervácie vykonať všetky potrebné úkony.
TOUR de FUN na základe údajov poskytnutých klientom vypíše Zmluvu o účasti na podujatí a túto spolu so Všeobecnými zmluvnými podmienkami (ďalej len VZP) zašle klientovi, označenému ako objednávateľ , v podobe návrhu na e-mail. Klient nesmie zmeniť, upraviť alebo doplniť (okrem dátumu a podpisu) v žiadnej časti písomný návrh zmluvy.
Ak klient súhlasí so znením zmluvy a VZP, zmluvu podpísanú zašle na adresu TOUR de FUN poštou alebo elektronicky. Klient zároveň uhradí faktúru za účasť na športovom, kultúrnom alebo inom zvolenom hromadnom podujatí.
V prípade sprostredkovania ubytovania alebo dopravy, za účelom konania a dopravy, tieto služby klient hradí priamo poskytovateľovi služieb na základe jeho požiadaviek.

Zmluva zo strany TDF sa stáva záväznou pripísaním platby za organizáciu a účasť na podujatí na účet TOUR de FUN a potvrdením prevzatia podpísanej zmluvy a jej zaknihovaním. V prípade nepotvrdenia objednávky zo strany TOUR de FUN objednávateľovi budú vrátené všetky doposiaľ uhradené prostriedky.

Úhradu objednávateľ vykonáva nasledovným spôsobom:

 • rešpektuje pokyny k platbe oznámené mu spol. TDF spolu s návrhom zmluvy (úhrada priamym vkladom na účet resp. prevodným príkazom, elektronickým bankovníctvom
 • k platbe použije objednávateľ variabilný symbol, ktorý mu TDF oznámila ako identifikátor jeho platby
 • termíny úhrad vychádzajú zo VZP a sú vyznačené na Zmluve a faktúre, nedodržanie úhrad môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy zo strany TDF

Zmluvný vzťah medzi spol. Tour de Fun s.r.o. a objednávateľom teda vzniká na základe uzatvorenej zmluvy o účasti na športovom podujatí, alebo inej zmluvy vyhotovenej na základe Občianskeho alebo Obchodného zákonníka SR, ktorou sa spol. Tour de Fun s.r.o. zaväzuje, že objednávateľovi zorganizuje objednané služby za dohodnutú cenu, čím aj potvrdzuje účasť klienta na podujatí. Zmluva musí mať písomnú formu.

III.
Cenové a platobné podmienky

Cena za účasť na hromadnom podujatí je zmluvnou cenou, dohodnutou písomne medzi TDF s.r.o. a objednávateľom v zmluve. TDF má právo na zaplatenie organizačného poplatku ako aj všetkých doobjednaných služieb pred ich poskytnutím. Zo zliav, poskytovaných TOUR de FUN, má objednávateľ nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. Pri poskytovaní zliav, resp. cenového zvýhodnenia pre deti, je rozhodujúci vek dieťaťa k prvému dňu podujatia, resp. začatia čerpania služieb. TOUR de FUN je oprávnená vyžadovať od účastníka 100% organizačného poplatku pri registrácii. Ostatné doobjednané služby, ako doprava a ubytovanie sa hradia priamo poskytovateľovi služby a nie sú predmetom zmluvy a fakturácie Tour de Fun s.r.o. V prípade storna účasti na podujatí, organizačný poplatok prepadá v prospech Tour de Fun podľa lehoty storna uvedeného v čl.VII, ostatné objednané služby sa riadia obchodnými podmienkami jednotlivých poskytovateľov (aerolinky, hotely, reštaurácie, požičovne bicyklov a pod.).


IV.
Práva a povinnosti spol. TOUR de FUN s.r.o.


TOUR de FUN je povinná pred uzatvorením zmluvy presne, jasne, pravdivo a úplne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o účasti na podujatí, či objednaní produktu.
TOUR de FUN nie je povinná poskytnúť objednávateľovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.
TOUR de FUN je povinná najneskôr 7 dní pred začiatkom podujatia poskytnúť účastníkovi vhodnou formou ďalšie podrobnejšie informácie a to hlavne: meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo zástupcu TOUR de FUN, na ktorého sa účastník v ťažkostiach v priebehu podujatia môže obrátiť o pomoc a ktorý je oprávnený vybavovať prípadné reklamácie a tiež poskytnúť potrebné doklady.

TOUR de FUN má právo v prípade závažného porušenia zmluvných podmienok odstúpiť od zmluvy a tým odoprieť účastníkovi podujatia poskytnutie objednaných služieb v čiastočnom alebo celom rozsahu, pred i počas trvania podujatia. Účastníkovi uvedeným závažným porušením zmluvných podmienok nevzniká nárok na finančnú ani inú kompenzáciu za nečerpané služby.

Závažným porušením zmluvných podmienok treba rozumieť také konanie ako napr. aj neoznámenie alebo zatajenie skutočností klientom, ktoré znemožňujú alebo sťažujú plnenie zo strany TOUR de FUN (vyhostenie, zákaz vstupu, zákaz pobytu, zadržanie, resp. zatknutie bezpečnostnými orgánmi hostiteľskej krajiny v súvislosti s protiprávnym konaním objednávateľa a pod.).


V.
Práva a povinnosti objednávateľa K základným právam objednávateľa (účastníka) patrí:


 1. právo na poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb
 2. právo na ochranu osobných údajov, ktoré spol. TOUR de FUN poskytol, za podmienok stanovených zákonom a týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami,
 3. právo na dodatočné informácie, ktoré neboli uvedené v ekatalógu, a ktoré sú pre objednávateľa dôležité a sú organizátorovi známe
 4. právo byť bezodkladne oboznámený s prípadnými zmenami programu, rozsahu poskytovaných služieb a ceny
 5. právo kedykoľvek pred začatím podujatia odstúpiť od zmluvy v súlade a za podmienok stanovených článkom VII. týchto všeobecných zmluvných podmienok
 6. právo na reklamáciu služieb v súlade s článkom VIII. týchto všeobecných zmluvných podmienok
 7. právo najneskôr 7 dní pred začatím podujatia písomne oznámiť, že sa na miesto neho zúčastní na podujatí iná osoba a to bezodplatne.
 8. právo dostať najneskôr 7 dní pred začiatkom podujatia ďalšie podrobné informácie, ktoré sú pre účastníkov dôležité a ktoré sú spol. TOUR de FUN známe, pokiaľ nie sú už obsiahnuté v podpísanej zmluve o účasti na podujatí alebo v katalógoch, cenníkoch a ponukových listoch. Tieto podrobné informácie – organizačné pokyny – posiela TOUR de FUN emailom alebo poštou v zmysle Zmluvy na adresu uvedenú objednávateľom. Ak objednávateľ 7 dní pred začiatkom podujatia sám neoznámi spol. TDF, že nedostal organizačné pokyny, TOUR de FUN má zato, že objednávateľ pokyny dostal včas a úplné. Ak objednávateľ oznámi TOUR de FUN, že pokyny nedostal, TOUR de FUN zabezpečí nápravu.


K základným povinnostiam objednávateľa a účastníkov patrí:

 1. povinnosť poskytnúť spol. TOUR de FUN s.r.o. nevyhnutnú súčinnosť, ktorá je potrebná pre riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb, najmä pravdivo a úplne vyplniť požadované údaje a predložiť všetky potrebné doklady podľa požiadavky spol.TDF
 2. zaplatiť v plnom rozsahu cenu podujatia v súlade s článkom III. týchto všeobecných zmluvných podmienok
 3. nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov, ktorí si musia sami overiť a zabezpečiť tranzitné resp. vstupné víza na cestu a pobyt
 4. dostaviť sa v stanovenom termíne na určené miesto pripravený čerpať dohodnutý rozsah služieb; v prípade omeškania z vlastnej viny s nástupom na čerpanie dohodnutých služieb, dopraviť sa na vlastné náklady a zodpovednosť na miesto zodpovedajúce časovému harmonogramu dohodnutých služieb bez nároku na vrátenie sumy zodpovedajúcej nečerpaným službám z dôvodov na strane cestujúceho
 5. riadiť sa pokynmi TOUR de FUN, jej zodpovedného zástupcu počas podujatia, dodržiavať stanovený program, platné predpisy navštívenej krajiny, miesta i ubytovacieho objektu, a to najmä ubytovací poriadok a prepravný poriadok, správať sa v súlade s dobrými mravmi, uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v ubytovacom zariadení alebo v dopravnom prostriedku počas trvania podujatia
 6. mať u seba cestovný doklad, rozsah platnosti ktorého je stanovená hostiteľskou krajinou, ako aj platné vízum, ak sa prípadne vyžaduje; dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov znáša účastník podujatia sám.
 7. zdržať sa konania poškodzujúceho alebo obmedzujúceho ostatných účastníkov podujatia, nevystaviť ostatných účastníkov ohrozením ich majetku či zdravia, svojim úmyselným alebo nedbanlivostným konaním
 8. bezodkladne nahlásiť zmenu v zmluve uvedených osobných údajov, najmä kontaktnej adresy, telefonického alebo iného kontaktu a pod. pre účely naplnenia zmluvných záväzkov
 9. bezodkladne a preukázateľne oznámiť spol. TOUR de FUN, príp. jej splnomocnenému zástupcovi skutočnosti podmieňujúce alebo znemožňujúce, prípadne negatívne ovplyvňujúce plnenia záväzkov spol. TOUR de FUN vyplývajúce z uzavretej zmluvy, najmä zdravotné, dietetické, právne - bezpečnostné (vyhostenie, zákaz vstupu, zákaz pobytu a pod.). V prípade nesplnenia tejto povinnosti znáša akúkoľvek zodpovednosť účastník-objednávateľ.

K povinnostiam objednávateľa, fyzickej alebo právnickej osoby objednávajúcej športové, kultúrne alebo iné hromadné podujatie za skupinu, či viac osôb, ktorá je účastníkom zmluvného vzťahu ďalej patrí:

 • oboznámiť všetkých účastníkov podujatia, ktorých zastupuje, s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a ďalšími informáciami (ochrana osobných údajov), ktoré dostane od spol. TOUR de FUN, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb
 • odovzdať spol. TOUR de FUN menný zoznam účastníkov s údajmi podľa jej požiadaviek
 • zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti účastníkov podujatia, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník.


VI.
Zmeny dohodnutých podmienok


Ak je spol. TOUR de FUN nútená pred začiatkom podujatia zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia stornopoplatku. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť spol. TOUR de FUN v lehote ňou stanovenou. Ak objednávateľ svoje rozhodnutie neoznámi spol. TOUR de FUN do konca stanovenej lehoty, má sa za to, že odstupuje od zmluvy bez zaplatenia stornopoplatku. Pre účely zmluvy, a v súlade so zákonom, sa zmenou podstatnej podmienky zmluvy rozumie zmena skutočností týkajúca sa týchto údajov: zmena termínu, destinácie, zásah vyššej moci, vojna, karanténa, obmedzujúce opatrenia v krajinách tranzitu či pobytu a pod..
TOUR de FUN má právo zrušiť svoje podujatie, ak nebude dosiahnutý stanovený minimálny počet účastníkov podujatia alebo ak uskutočnenie podujatia je pre spol. TOUR de FUN ekonomicky neúnosné. Minimálny počet účastníkov pre vypísané autobusové podujatia je stanovený na 36 účastníkov, pre letecké 16 a pre podujatia zo špeciálnej ponuky „šité na mieru“ najmenej 8 alebo podľa dohody v zmysle zmluvy o obstaraní služieb, pokiaľ nie je v katalógu alebo v zmluve uvedené inak.
Ak spol. TOUR de FUN zruší podujatie, je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 9 dní pred začiatkom podujatia.
Ak spol. TOUR de FUN odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia podujatia pred jeho začiatkom /z dôvodov uvedených vyššie alebo „vis major“) alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy podľa ods. 1., má právo žiadať, aby mu spol. TOUR de FUN na základe novej zmluvy poskytla iné podujatie najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak TOUR de FUN môže takéto podujatie ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového podujatia nižšia ako už uskutočnené platby, spol. TOUR de FUN je povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.
Ak je dôvodom odstúpenia od zmluvy porušenie povinností spol. TOUR de FUN určené zmluvou, resp. týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa odseku 1., je spol. TOUR de FUN povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala ako účastnícky poplatok podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť TOUR de FUN stornopoplatok.

Spoločnosť TOUR de FUN je oprávnená vykonať operatívne zmeny programu hromadného podujatia a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré sama nemá možnosť ovplyvniť, nie je možné pôvodný program podujatia a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je spol. TOUR de FUN povinná zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom s pôvodnými službami a termínom.
Individuálny program počas podujatí objednaných na mieru je možný, avšak pri akejkoľvek svojvoľnej zmene plánovaného programu klientom alebo skupinou klientov spol. TOUR de FUN neberie žiadnu zodpovednosť za priebeh takéhoto svojvoľného konania.

Spol. TOUR de FUN si vyhradzuje právo okamžite zrušiť podujatie v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (vis major), ktoré znemožňujú zásadným spôsobom obmedzujú realizáciu alebo dokončenie podujatia, bezpečnosť účastníkov a pod..
Na základe individuálneho želania účastníka alebo objednávateľa je spol. TOUR de FUN pripravená, pokiaľ je to možné, urobiť zmeny podmienok dohodnutých v zmluve o účasti na podujatí. Vykonanie týchto zmien je podmienené zaplatením všetkých nevyhnutných nákladov, ktoré spol. TDF v súvislosti so zmenami vzniknú.


VII.
Podmienky odstúpenia od zmluvy objednávateľom a stornopoplatky

Ak si uplatní objednávateľ svoje právo kedykoľvek pred začatím podujatia odstúpiť od zmluvy a dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy nie je porušenie povinnosti spol. TOUR de FUN, ktoré sú určené zmluvou alebo všeobecne záväzným právnym predpisom a nejedná sa ani o prípad podľa prvého odseku článku VI. týchto všeobecných zmluvných podmienok, alebo ak spol. TOUR de FUN odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti účastníkom-objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť spol. TOUR de FUN stornopoplatok, ktorý má právnu povahu zmluvnej pokuty, a to za nasledujúcich podmienok:

 1. objednávateľ je povinný doručiť spol. TOUR de FUN oznámenie o odstúpení od zmluvy (storno) v písomnej forme, pričom deň, kedy bolo toto písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy spol. TOUR de FUN doručené, je rozhodujúci pre určenie výšky stornopoplatku
 2. objednávateľ je povinný zaplatiť stornopoplatok vo výške, ktorá je odstupňovaná podľa času uskutočneného storna, stanoveného počtom dní pred začatím podujatia.

V prípade, že účastník-objednávateľ má za seba náhradníka a ten zmenu účastníka a svoje osobné údaje potrebné k vypísaniu novej zmluvy dodá TOUR de FUN min. 7 dní pred odchodom, stornopoplatok sa neúčtuje.

Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný uhradiť spol. TOUR de FUN za každú prihlásenú a stornovanú osobu tieto zmluvné pokuty (stornopoplatky):

 • do 60 kalendárnych dní pred dňom realizácie: žiaden poplatok
 • 59 do 30 kalendárnych dní pred dňom realizácie: 50% z celkovej ceny
 • od 29 do 14 kalendárnych dní pred dňom realizácie 80% z celkovej ceny
 • v dobe kratšej ako 14 kalendárnych dní pred dňom realizácie 100 % z celkovej ceny

Stornopoplatok nevylučuje právo na náhradu škody, ak škoda spôsobená odstúpením objednávateľa od zmluvy je vyššia ako dohodnutá zmluvná pokuta.

Pri určení počtu dní pred začatím podujatia pre výpočet stornopoplatkov sa do stanoveného počtu dní započítava aj deň, v ktorom bolo spol. TOUR de FUN storno doručené a nezapočítava sa deň začiatku podujatia (odletu, odchodu, či nástupu), ktorý je dohodnutý v zmluve.
Ak sa účastník nedostaví na podujatie alebo zmešká z vlastnej viny odchod dopravného prostriedku alebo počas podujatia z vlastného rozhodnutia alebo z vlastnej viny nečerpá niektoré z dohodnutých a zaplatených služieb, nemá od spol. TOUR de FUN nárok na finančnú ani inú kompenzáciu za nečerpané služby.
Žiadosť účastníka-objednávateľa o zmenu termínu podujatia alebo destinácie/hotelového komplexu uvedeného v uzatvorenej Zmluve, nezakladá dôvod zbavenia sa povinnosti zo strany objednávateľa zaplatiť stornopoplatok za zrušenie Zmluvou objednaných služieb, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

VIII.Reklamačné konanie

Spol. TOUR de FUN zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy a to z ohľadom na to, či tieto záväzky má splniť spol. TOUR de FUN alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú počas podujatia. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo u povereného pracovníka spol. TOUR de FUN tak, aby mohla byť okamžite zjednaná náprava. O uplatnení tohto práva je potrebné vyhotoviť písomný záznam v spolupráci povereným zástupcom spol. TOUR de FUN. Ak účastník z vlastnej viny nepoukáže na nedostatok včas alebo neposkytne potrebnú súčinnosť pri vybavení reklamácie a pri vystavení záznamu (reklamačného protokolu), oneskorené a nedoložené reklamácie nebude môcť spol. TOUR de FUN riadne vybaviť. V prípade, že reklamácia bude neúplná alebo nezrozumiteľná, spol. TOUR de FUN vyzve objednávateľa, aby reklamáciu v lehote 10 dní doplnil alebo opravil, pričom ho súčasne poučí, ako má chybnú reklamáciu doplniť alebo opraviť. Tým nie je dotknutá povinnosť spol. TOUR de FUN vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej doručenia. Lehota na podanie reklamácie je max. 2 roky v zmysle právnych predpisov SR.

Prvý a posledný deň podujatia sú určené predovšetkým na dopravu, transfer a prihlásenie, resp. odhlásenie v ubytovacom zariadení; lety môžu v niektorých prípadoch presiahnuť aj polnoc, kedy sa transfer zabezpečí na druhý deň. Podľa medzinárodných zvyklostí sú klienti v deň príchodu ubytovaní najskôr o 14 hodine a v deň odchodu musia opustiť izby do 10 hodiny Včasný príchod či neskorý odchod nie sú dôvodom k dlhšiemu používaniu izby. Tieto skutočnosti preto nie je možné posudzovať ani reklamovať ako zmenu programu alebo skrátenie podujatia.
Spol. TOUR de FUN neručí za úroveň služieb, ktoré si zákazník objedná sám alebo počas podujatia, na mieste na hoteli alebo u iného poskytovateľa služieb nad rámec zmluvy. TOUR de FUN nezodpovedá cestujúcim za škody a nedodanie objednaných služieb spôsobené výskytom mimoriadnych okolností (vis maior) bez zavinenia spol. TOUR de FUN, ktoré nebolo možné predpokladať ani pri dodržaní primeranej miery opatrnosti. Každý účastník je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny do ktorej cestuje, resp. cez ňu tranzituje.X.
Cestovné poistenie účastníkov


Spol.TOUR de FUN odporúča pred cestou klientom uzatvoriť cestovné poistenie, ktoré pokrýva rôzne riziká (zdravotné, úrazové, strata batožiny, zodpovednosť za škodu,), spojené s účasťou na podujatí. Tour de Fun s.r.o. nie je cestovná kancelária, preto zmluvy s ňou uzavreté nepodliehajú krytiu storna zájazdu uzatvorené v rámci cestovného poistenia.
Zmluvný vzťah na základe poistnej zmluvy, uzatvorenej pre krytie rizík, vzniká priamo medzi cestujúcim a príslušnou poisťovňou. V prípade vzniku poistnej udalosti je poisťovňa v priamom právnom vzťahu ku klientovi. TOUR de FUN poskytuje len nevyhnutnú súčinnosť, pričom nie je oprávnená sa vyjadrovať k podmienkam vzniku poistnej udalosti ani k výške nárokov účastníka - cestujúceho. Prípadné nároky si cestujúci uplatňuje priamo v príslušnej poisťovni.


XI.
Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov


Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je:
Tour de Fun s.r.o., Trnavská 45, 900 27 Bernolákovo, IČO: 54320241, DIČ: 2121625704, reg.: Okresný súd BA 1, Obchodný register, Oddiel: Sro, složka č. 157661/B

TOUR de FUN s.r.o. si kladie za úlohu zodpovedne chrániť osobné údaje všetkých svojich klientov v súlade s normami Európskej únie a právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie o tom, ako zaobchádzame s osobnými údajmi svojich klientov a návštevníkov internetových stránok www.tourdefun.sk, na aké účely sú tieto údaje využívané a aké sú ďalšie podmienky ich spracovania nájdete na našom webe v sekcii zásady ochrany osobných údajov a GDPR. Súhlas s nimi je neoddeliteľnou súčasťou rezervácie a zmluvy.

Používanie analytických nástrojov (cookies)
Prevádzkovateľ webových stránok TOUR de FUN môže používať na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete. Keď si návštevník prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov. Spoločnosť nepoužíva analytické systémy na zber osobných informácií. Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo odmietnuť. Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookies individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa však rozhodnú neakceptovať cookies, nebudú môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke. Prevádzkovateľ používa remarketingové kódy na zaznamenanie , keď si užívateľ prezerá určité stránky, čo nám umožňuje v budúcnosti ponúkať služby cielene prispôsobené predstavám klienta. Cookies, zaisťujúce remarketingové kódy, môžu návštevníci webovej stránky primeraným nastavením daného prehliadača zakázať.


XII.
Všeobecné a záverečné ustanovenia


V prípade nevyhnutnosti uplatnenia výkladového pravidla, príp. rozporu medzi dokumentmi predstavujúcimi režim zmluvného vzťahu, je primárna uzatvorená zmluva, potom všeobecné zmluvné podmienky, následne zákon, ďalej pokyny zaslané 7 (sedem) dní pred začatím podujatia a až naposledy web a e-katalóg tu zobrazený. Tieto všeobecné zmluvné podmienky TOUR de FUN nadobúdajú platnosť dňa 20.9.2022. Všetky údaje, obsiahnuté v ponukových katalógoch ako i jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných zmluvných podmienok sú aktuálne ku dňu ich spracovania do tlače a vychádzajú zo skutočností a právneho stavu ku dňu ich vydania a spol. TOUR de FUN si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy s klientom.