Všeobecné zmluvné podmienky CK TOUR de FUN

I.
Úvodné ustanovenia

Obchodný názov a sídlo: Mgr. Vladimír Filip Saglena – CK TOUR de FUN, Trnavská 45, 900 27 Bernolákovo, IČO: 47 863 919, DIČ:1072513772, Zapísaný v ŽR Okresného úradu Senec,č.ŽR:140-19289.

CK TOUR de FUN sa špecializuje najmä na organizáciu skupinových cykloturistických zájazdov, ale aj firemných akcií, poznávacích a školských zájazdov, bežkárskych a lyžiarskych zájazdov, rehabilitačných pobytov pri mori a pod. Radi Vám pripravíme aj iný skupinový zájazd šitý na mieru, podľa Vašich požiadaviek. Prečítajte si prosím pozorne zmluvné podmienky. V prípade nejasností nás kontaktujte, radi Vám ich objasníme.
Tieto všeobecné zmluvné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť písomne uzavretej zmluvy o zájazde medzi cestovnou kanceláriou CK TOUR de FUN (ďalej len CK) a cestujúcim a vzťahujú sa na obstaranie zájazdov organizovaných cestovnou kanceláriou, ktoré prezentuje hlavne prostredníctvom web stránky. Vzťahujú sa aj na doobjednané služby k zájazdu, pokiaľ sa na obstaranie týchto služieb neuzatvorila osobitná zmluva.
Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o zájazde sú taktiež „Informácie o spracúvaní osobných údajov“ uverejnené na internetovej stránke www.tourdefun.sk.

II.
Objednávka a vznik zmluvného vzťahu

Nezáväzná objednávka klienta k ničomu nezaväzuje, je prejavom záujmu klienta o ponúkaný zájazd, ktorý môže prejaviť rôznymi spôsobmi: rezervačným formulárom na webovej stránke CK TOUR de FUN, telefonicky, e-mailom alebo inou vhodnou formou (v prípade kolektívov osobné stretnutie s objednávateľom).
Na základe tohto záujmu, CK TOUR de FUN overí dostupnosť miest v danom termíne a spätne informuje klienta (telefonicky, e-mailom) o rezervácii, presnej cene a dobe, do ktorej je možné predmetný zájazd rezervovať.
Pokiaľ klient na základe potvrdenia jeho nezáväznej objednávky prejaví záujem o uzatvorenie Zmluvy o zájazde, CK TOUR de FUN elektronickou poštou (e-mailom) dohodne postup s klientom tak, aby bolo možné do ukončenia rezervácie vykonať všetky potrebné úkony.
CK TOUR de FUN na základe údajov poskytnutých klientom vypíše Zmluvu o zájazde (ďalej len ZOZ) a túto spolu so Všeobecnými zmluvnými podmienkami (ďalej len VZP) zašle klientovi - objednávateľovi v podobe návrhu e-mailom. Klient nesmie zmeniť, upraviť alebo doplniť (okrem dátumu a podpisu) v žiadnej časti písomný návrh ZOZ.
Ak zákazník súhlasí so znením ZOZ, VZP, zmluvu vytlačí a podpísanú ju doručí na adresu CK TOUR de FUN. Objednávateľ zároveň uhradí zálohu za zájazd, obvykle 50% z ceny zájazdu, ak nie je dohodnuté inak. Zmluva zo strany CK sa stáva záväznou pripísaním zálohovej platby za zájazd na účet CK a potvrdením prevzatia podpísanej zmluvy o obstaraní zájazdu cestovnou kanceláriou TOUR de FUN a jej zaknihovaním.
Ak klient nemá možnosť zmluvu vytlačiť, jednoducho potvrdí emailom alebo telefonicky správnosť znenia zmluvy a uhradí zálohovú platbu. CK Zmluvu o obstaraní zájazdu zašle zákazníkovi odpovednou zásielkou (náklady poštovného znáša CK) prostredníctvom Slovenskej pošty a to ihneď po pripísaní zálohovej platby (obvykle 50% z celkovej ceny) za zájazd na účet CK. Zákazník predmetnú zmluvu podpíše a zásielku zašle späť do CK v lehote do 5 dní od jej obdržania. Zmluva zo strany CK sa stáva záväznou, potvrdením prevzatia podpísanej a zmluvy a jej zaknihovaním, alebo pripísaním zálohovej platby na účet CK, podľa toho, čo nastane skôr. Pripísaním zálohovej platby na účet CK nezaniká povinnosť objednávateľa doručiť ním podpísanú zmluvu o obstaraní zájazdu do CK odpovednou zásielkou alebo inak v zmysle VZP.

V prípade nepotvrdenia objednávky zo strany CK TOUR de FUN, objednávateľovi budú vrátené všetky doposiaľ uhradené prostriedky.

Úhradu objednávateľ vykonáva nasledovným spôsobom:
 • rešpektuje pokyny k platbe oznámené mu CK spolu s návrhom zmluvy (úhrada priamym vkladom na účet resp. prevodným príkazom, pričom pri prevodnom príkaze má objednávateľ povinnosť zaslať do CK potvrdenie banky o prevode mailom alebo poštou)
 • k bezhotovostnej platbe použije objednávateľ variabilný symbol, ktorý mu CK oznámila ako identifikátor jeho platby

termíny úhrad vychádzajú zo VZP a sú vyznačené na ZOZ, nedodržanie úhrad môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy zo strany CK.
Zmluvný vzťah medzi cestovnou kanceláriou a objednávateľom teda vzniká na základe uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorou sa cestovná kancelária zaväzuje, že objednávateľovi obstará zájazd a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu. Zmluva musí mať písomnú formu.
V prípade objednania služieb, ktoré nie sú súčasťou e katalógu, ponukových listov alebo webstránok CK TOUR de FUN, vzniká zmluvný vzťah zaslaním záväznej objednávky na základe ponuky predloženej CK TOUR de FUN alebo jej obchodným zástupcom za predpokladu, že sa ponuka a objednávka navzájom kryjú.

III.
Cenové a platobné podmienky

Cena zájazdu je zmluvnou cenou, dohodnutou písomne medzi CK a objednávateľom v zmluve o obstaraní zájazdu. CK má právo na zaplatenie ceny zájazdu ako aj všetkých doobjednaných služieb pred ich poskytnutím.
Zo zliav, poskytovaných CK TOUR de FUN, má objednávateľ nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. Pri poskytovaní zliav, resp. cenového zvýhodnenia pre deti, je rozhodujúci vek dieťaťa k prvému dňu zájazdu, resp. začatia čerpania služieb.
CK TOUR de FUN je oprávnená vyžadovať od objednávateľa zálohu vo výške 50 % ceny zájazdu a 50 % ceny v prípadne doobjednaných služieb k zájazdu. Doplatok je objednávateľ povinný doplatiť najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade uzavretia zmluvy v čase kratšom ako 30 dní pred začatím zájazdu, je objednávateľ povinný zaplatiť 100 % celkovej ceny zájazdu a doobjednaných služieb k zájazdu.
Pre prípad uzavretia zmluvy o poistení v mene poisťovne, predmetom ktorej je cestovné poistenie (čl. X), ktoré ako služba nie je súčasťou zájazdu, je objednávateľ povinný zaplatiť poistné vo výške 100 % ihneď pri uzavretí zmluvy o zájazde.
CK TOUR de FUN môže vo výnimočných prípadoch (oneskorená objednávka, last momenet) a pri prezentovaných akciách (first moment a pod.) určiť, že cena zájazdu alebo služby je splatná ihneď jednou čiastkou.
V prípade platby zájazdu v CZK (českých korunách) je zájazd splatný jednou čiastkou za použitia prepočtu aktuálneho kurzu banky, v ktorej má CK vedený účet. (FIO BANKA SK).

V prípade nedodržania termínu úhrady ceny zájazdu objednávateľom, je CK TOUR de FUN oprávnená odstúpiť od zmluvy a požadovať od objednávateľa stornopoplatok vo výške určenej v článku VII. týchto všeobecných zmluvných podmienok.
CK TOUR de FUN je v prípade odstúpenia od zmluvy povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne doposiaľ uhradenú časť ceny zájazdu zníženú o stornopoplatok pokiaľ nie je ďalej stanovené, prípadne dohodnuté inak.

CK TOUR de FUN je oprávnená najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v týchto prípadoch:

v dôsledku zvýšenia dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,
pri zmene kurzu eura použitého na stanovenie ceny v priemere viac ako o 5 % o rozdiel medzi cenou stanovenou zvýšeným a pôvodným kurzom
pri zavedení alebo zmene výšky vízových poplatkov a iných poplatkov zahraničných destinácií o rozdiel medzi cenou novou a cenou použitou pri kalkulácií pôvodnej ceny zájazdu

Oznámenie o zvýšení ceny CK TOUR de FUN odošle objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu. Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny, v opačnom prípade má CK TOUR de FUN právo od zmluvy odstúpiť.
Ak je CK TOUR de FUN nútená zmeniť cenu z iných dôvodov, ako sú uvedené v článku III. môže navrhnúť objednávateľovi zmenu zmluvy podľa podmienok uvedených v článku VI. ods. 1. týchto všeobecných zmluvných podmienok.

IV.
Práva a povinnosti CK TOUR de FUN

CK TOUR de FUN je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne, jasne, pravdivo a úplne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.
CK TOUR de FUN nie je povinná poskytnúť účastníkovi zájazdu plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.
CK TOUR de FUN je povinná mať uzatvorenú zmluvu o povinnom zmluvnom poistení zájazdu podľa podmienok uvedených v článku IX., na základe ktorého vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie, resp. plnenie z poistnej zmluvy.
CK TOUR de FUN je povinná najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi vhodnou formou ďalšie podrobnejšie informácie a to hlavne: meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo zástupcu CK TOUR de FUN, na ktorého sa účastník zájazdu v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť o pomoc a ktorý je oprávnený vybavovať prípadné reklamácie počas zájazdu a tiež poskytnúť potrebné doklady.
CK TOUR de FUN má právo v prípade závažného porušenia zmluvných podmienok odstúpiť od zmluvy o zájazde a tým odoprieť účastníkovi zájazdu poskytnutie objednaných služieb v čiastočnom alebo celom rozsahu, pred i počas trvania zájazdu. Objednávateľovi uvedeným závažným porušením zmluvných podmienok nevzniká nárok na finančnú ani inú kompenzáciu za nečerpané služby.
Závažným porušením zmluvných podmienok treba rozumieť také konanie ako napr. aj neoznámenie alebo zatajenie skutočností objednávateľom, ktoré znemožňujú alebo sťažujú plnenie zo strany CK TOUR de FUN (vyhostenie, zákaz vstupu, zákaz pobytu, zadržanie, resp. zatknutie bezpečnostnými orgánmi hostiteľskej krajiny v súvislosti s protiprávnym konaním objednávateľa a pod.).
CK TOUR de FUN má právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu v prípadoch uvedených v článku III.
CK TOUR de FUN si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť zvozové miesta k zájazdom ak počet účastníkov zájazdu platiacich za zvoz je menší ako 20. Zvoz k zájazdom je doplnková služba, ktorej zrušenie neoprávňuje objednávateľa k zrušeniu zájazdu bez storno poplatku.

V.
Práva a povinnosti objednávateľa

K základným právam objednávateľa patrí:

 1. právo na poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb
 2. právo na ochranu osobných údajov, ktoré v súvislosti so zájazdom poskytol cestovnej kancelárii, za podmienok stanovených zákonom a týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami,
 3. právo na dodatočné informácie, ktoré neboli uvedené v katalógu, a ktoré sú pre objednávateľa dôležité a sú cestovnej kancelárii známe
 4. právo byť bezodkladne oboznámený s prípadnými zmenami programu zájazdu, rozsahu poskytovaných služieb a ceny
 5. právo kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy v súlade a za podmienok stanovených článkom VII. týchto všeobecných zmluvných podmienok
 6. právo na reklamáciu služieb v súlade s článkom VIII. týchto všeobecných zmluvných podmienok
 7. právo najneskôr 9 dní pred začatím zájazdu písomne oznámiť cestovnej kancelárii, že sa na miesto neho zúčastní na zájazde iná osoba. Uvedené platí za podmienky uhradenia všetkých oprávnených nákladov, ktoré zmenou účastníka zájazdu CK TOUR de FUN
 8. právo dostať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie podrobné informácie, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CK TOUR de FUN známe, pokiaľ nie sú už obsiahnuté v zmluve o zájazde alebo v katalógoch, cenníkoch a ponukových listoch. Tieto podrobné informácie – pokyny na zájazd – posiela CK TOUR de FUN emailom alebo poštou len na jednu adresu, uvedenú objednávateľom. Ak objednávateľ 7 dní pred začiatkom zájazdu sám neoznámi cestovnej kancelárii, že nedostal pokyny na zájazd, CK TOUR de FUN má zato, že objednávateľ pokyny dostal včas a úplné. Ak objednávateľ oznámi CK TOUR de FUN, že pokyny nedostal, CK TOUR de FUN zabezpečí nápravu.
 9. právo dostať doklad o zákonnom zmluvnom poistení zájazdu alebo inej forme ochrany objednávateľa zájazdu pre prípad úpadku, vystavený poistiteľom, ktorý obsahuje najmä označenie poistiteľa, podmienky povinného zmluvného poistenia zájazdu a spôsob oznámenia poistnej udalosti

K základným povinnostiam objednávateľa patrí:

 1. povinnosť poskytnúť CK TOUR de FUN nevyhnutnú súčinnosť, ktorá je potrebná pre riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb, najmä pravdivo a úplne vyplniť požadované údaje a predložiť všetky potrebné doklady podľa požiadavky cestovnej kancelárie
 2. zaplatiť v plnom rozsahu cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto všeobecných zmluvných podmienok
 3. nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov, ktorí si musia sami overiť a zabezpečiť tranzitné resp. vstupné víza na cestu a pobyt
 4. dostaviť sa v stanovenom termíne na určené miesto pripravený čerpať dohodnutý rozsah služieb; v prípade omeškania z vlastnej viny s nástupom na čerpanie dohodnutých služieb, dopraviť sa na vlastné náklady a zodpovednosť na miesto zodpovedajúce časovému harmonogramu dohodnutých služieb bez nároku na vrátenie sumy zodpovedajúcej nečerpaným službám z dôvodov na strane objednávateľa
 5. riadiť sa pokynmi CK TOUR de FUN, jej zodpovedného zástupcu počas zájazdu, dodržiavať stanovený program, platné predpisy navštívenej krajiny, miesta i ubytovacieho objektu, a to najmä ubytovací poriadok a prepravný poriadok, správať sa v súlade s dobrými mravmi, uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v ubytovacom zariadení alebo v dopravnom prostriedku počas trvania zájazdu
 6. mať u seba cestovný doklad, rozsah platnosti ktorého je stanovená hostiteľskou krajinou, ako aj platné vízum, ak sa prípadne vyžaduje; dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov znáša účastník zájazdu
 7. zdržať sa konania poškodzujúceho alebo obmedzujúceho ostatných účastníkov zájazdu
 8. bezodkladne nahlásiť zmenu v zmluve uvedených osobných údajov, najmä kontaktnej adresy, telefonického alebo iného kontaktu a pod. pre účely naplnenia zmluvných záväzkov
 9. bezodkladne a preukázateľne oznámiť CK TOUR de FUN, príp. jeho splnomocnenému zástupcovi skutočnosti podmieňujúce alebo znemožňujúce, prípadne negatívne ovplyvňujúce plnenie CK TOUR de FUN vyplývajúce z uzavretej zmluvy, najmä zdravotné, dietetické, právne - bezpečnostné (vyhostenie, zákaz vstupu, zákaz pobytu a pod.). V prípade nesplnenia tejto povinnosti znáša akúkoľvek zodpovednosť objednávateľ.

K povinnostiam objednávateľa – právnickej osoby, alebo fyzickej osoby objednávajúcej kolektívny zájazd za skupinu, ktorá je účastníkom zmluvného vzťahu ďalej patrí:

 • oboznámiť všetkých účastníkov zájazdu s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a ďalšími informáciami (ochrana osobných údajov), ktoré dostane od cestovnej kancelárie, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb
 • odovzdať cestovnej kancelárii menný zoznam účastníkov zájazdu s údajmi podľa jej požiadaviek
 • zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti účastníkov zájazdu, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník.

VI.
Zmeny dohodnutých podmienok

Ak je CK TOUR de FUN nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia stornopoplatku. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK TOUR de FUN v lehote ňou stanovenou. Ak objednávateľ svoje rozhodnutie neoznámi CK TOUR de FUN do konca stanovenej lehoty, má sa za to, že odstupuje od zmluvy bez zaplatenia stornopoplatku. Pre účely zmluvy, a v súlade so zákonom, sa zmenou podstatnej podmienky zmluvy rozumie zmena skutočností týkajúca sa tých údajov, ktoré zmluva o obstaraní zájazdu musí obsahovať (§ 741b ods. 1 OZ).
CK TOUR de FUN má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi cestovnou kanceláriou a objednávateľom, ak nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v iných prípadoch, ak uskutočnenie zájazdu je pre CK TOUR de FUN ekonomicky neúnosné. Minimálny počet účastníkov pre vypísané autobusové zájazdy je stanovený na 36 účastníkov, pre letecké 16 a pre zájazdy zo špeciálnej ponuky „šité na mieru“ podľa dohody v zmysle zmluvy o obstaraní zájazdu, pokiaľ nie je v katalógu alebo v ZOZ uvedené inak. Ak CK TOUR de FUN zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 9 dní pred začiatkom zájazdu.
Ak CK TOUR de FUN odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy podľa ods. 1., má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK TOUR de FUN na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK TOUR de FUN môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, CK TOUR de FUN je povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.
Ak je dôvodom odstúpenia od zmluvy porušenie povinnosti CK TOUR de FUN určené zmluvou, resp. týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa odseku 1., je CK TOUR de FUN povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CK TOUR de FUN stornopoplatok. Za porušenie povinnosti CK TOUR de FUN sa nepovažuje pre účel tohto ustanovenia zmena miesta a ubytovacieho zariadenia za podmienky, ak je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej triede a v podobnej oblasti; zmena poradia navštívených miest; zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov; zmena miesta odchodu a príchodu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto; zmena ceny zájazdu o menej ako 10% v zmysle bodu III. týchto podmienok; zmena trasy zájazdu, čas odletu, odjazdu alebo príletu, príjazdu, zrušenie autobusovej dopravy z a na letisko, zmena nástupného miesta.
CK TOUR de FUN je oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré cestovná kancelária nemá možnosť ovplyvniť, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je CK TOUR de FUN povinná zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom s pôvodnými službami. V prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. ubytovanie na hotelirovnakej, resp. vyššej triedy) sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené.

CK TOUR de FUN si vyhradzuje právo okamžite zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (vis major) a ktoré znemožňujú či zásadným spôsobom obmedzujú realizáciu alebo dokončenie zájazdu, bezpečnosť účastníkov a pod..
Na základe individuálneho želania objednávateľa je CK TOUR de FUN pripravená, pokiaľ je to možné, urobiť zmeny podmienok dohodnutých v zmluve o obstaraní zájazdu. Vykonanie týchto zmien je podmienené zaplatením všetkých nevyhnutných nákladov, ktoré cestovnej kancelárii v súvislosti so zmenami vzniknú.

VII.
Podmienky odstúpenia od zmluvy objednávateľom a stornopoplatky

Ak uplatní objednávateľ svoje právo kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy a dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy nie je porušenie povinnosti CK TOUR de FUN, ktoré sú určené zmluvou alebo všeobecne záväzným právnym predpisom a nejedná sa ani o prípad podľa prvého odseku článku VI. týchto všeobecných zmluvných podmienok, alebo ak CK TOUR de FUN odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK TOUR de FUN stornopoplatok, ktorý má právnu povahu zmluvnej pokuty, a to za nasledujúcich podmienok:

 1. objednávateľ je povinný doručiť CK TOUR de FUN oznámenie o odstúpení od zmluvy (storno) v písomnej forme, pričom deň, kedy bolo toto písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy CK TOUR de FUN doručené, je rozhodujúci pre určenie výšky stornopoplatku
 2. objednávateľ je povinný zaplatiť stornopoplatok vo výške, ktorá je odstupňovaná podľa času uskutočneného storna, stanoveného počtom dní pred začatím zájazdu.

Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, je povinný uhradiť cestovnej kancelárii za každú prihlásenú a stornovanú osobu tieto zmluvné pokuty (stornopoplatky):

• do 60 kalendárnych dní pred dňom odchodu zájazdu 20% z celkovej ceny zájazdu
• od 59 do 30 kalendárnych dní pred dňom odchodu zájazdu 50 % z celkovej ceny zájazdu
• od 29 do 10 kalendárnych dní pred dňom odchodu zájazdu 70% z celkovej ceny zájazdu
• od 9 do 3 kalendárnych dní pred dňom odchodu zájazdu 90% z celkovej ceny zájazdu a 100% z ceny zvozu, ak bol objednaný
• v dobe kratšej ako 3 kalendárne dni pred dňom odchodu zájazdu 100 % z celkovej ceny zájazdu a 100% z ceny zvozu, ak bol objednaný

V prípade, že objednávateľ má za seba náhradníka a ten zmenu účastníka a svoje osobné údaje potrebné k vypísaniu novej zmluvy o obstaraní zájazdu dodá CK TOUR de FUN min. 9 dní pred odchodom, stornopoplatok sa neúčtuje a objednávateľ zaplatí CK TOUR de FUN poplatok za vykonanie zmeny a vyhotovenie novej zmluvy vo výške 17,-EUR. Uhradená cena zájazdu pôvodným objednávateľom sa považuje za úhradu vykonanú novým účastníkom – „náhradníkom“ a ich vzájomné vysporiadanie platby za zájazd je výlučne na ich dohode. Na náhradníka prechádzajú všetky práva a povinnosti obsiahnuté v zmluve o obstaraní zájazdu ihneď po zaslaní zmluvy podpísanej CK TOUR de FUN do dispozície náhradníka napr. i emailom. Náhradník musí podpísanú zmluvu doručiť CK najneskôr 1 deň pred nástupom na zájazd, alebo osobne ju odovzdať zákonnému zástupcovi CK v čase a mieste nástupu na zájazd (pred nástupom na prepravu napr. pri nástupom do autobusu).
Akcia Verný klient: CK môže poistenému klientovi na základe dohody uvedenej v ZOZ poskytnúť dorovnanie finančných prostriedkov do výšky 100% za uhradený zájazd, ktorého sa zo závažných a zdokladovateľných zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť (úraz, vážna choroba, operácia a pod) Ide o udalosti, ktoré sa stanú menek ako 30 dní pred odchodom. Klient musí mať uhradené cestovné poistenie prostredníctvom CK TDF a udalosť musí uznať poisťovňa ako poistnú uadalosť. Rozdiel medzi výškou poistného plnenia a cenou zájazdu vtedy dopláca CK TDF. Táto možnosť nie je nárokovateľná, CK ju poskytuje dobrovoľne verným klientov priamo pri uzavretí zmluvného vzťahu.
Stornopoplatok nevylučuje právo na náhradu škody, ak škoda spôsobená odstúpením objednávateľa od zmluvy je vyššia ako dohodnutá zmluvná pokuta.
V prípade, že klient je nútený zrušiť, resp. stornovať účasť na zájazde z mimoriadnych dokladovateľných dôvodov, uplatní si náhradu zaplateného stornopoplatku v poisťovni, pokiaľ na takéto poistenie v súvislosti s uzavretím zmluvy o obstaraní zájazdu uzavrel platnú poistnú zmluvu (čl. X).
Pri určení počtu dní pred začatím zájazdu pre výpočet stornopoplatkov sa do stanoveného počtu dní započítava aj deň, v ktorom bolo CK TOUR de FUN storno doručené a nezapočítava sa deň začiatku zájazdu (odletu, odchodu, či nástupu na zájazd), ktorý je dohodnutý v zmluve.
Ak sa objednávateľ nedostaví na zájazd alebo zmešká z vlastnej viny odchod dopravného prostriedku alebo počas zájazdu z vlastného rozhodnutia alebo z vlastnej viny nečerpá niektoré z dohodnutých a zaplatených služieb, nemá od CK TOUR de FUN nárok na finančnú ani inú kompenzáciu za nečerpané služby.
Žiadosť objednávateľa o zmenu termínu zájazdu alebo destinácie/hotelového komplexu uvedeného v uzatvorenej Zmluve, nezakladá dôvod zbavenia sa povinnosti zo strany objednávateľa zaplatiť stornopoplatok za zrušenie Zmluvou objednaného zájazdu, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
Ak už objednávateľ zaplatil cenu zájazdu, ktorá zodpovedá alebo prevyšuje výšku odstupného, je CK oprávnená jednostranne započítať odstupné so zaplatenou cenou zájazdu, alebo jej časťou. Ak už zaplatená cena zájazdu alebo časť ceny zájazdu prevyšuje odstupné, na ktoré má CK nárok, prevyšujúcu časť ceny zájazdu vráti CK objednávateľovi do 7 dní po započítaní zodpovedajúcej sumy s odstupným.
Ak objednávateľ ešte nezaplatil cenu zájazdu, ktorá zodpovedá alebo prevyšuje výšku odstupného, alebo zaplatil časť ceny zájazdu, ktorá nezodpovedá výške odstupného, je objednávateľ povinný zaplatiť CK odstupné v celej výške alebo doplatiť jeho časť do 7 dní odo dňa vyúčtovania odstupného CK.

VIII.
Reklamačné konanie

CK TOUR de FUN zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť CK TOUR de FUN alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú počas zájazdu.
Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo u sprievodcu, delegáta CK TOUR de FUN ( ďalej poverený zástupca CK TOUR de FUN “) tak, aby mohla byť okamžite zjednaná náprava. O uplatnení tohto práva je potrebné vyhotoviť písomný záznam v spolupráci s povereným zástupcom CK TOUR de FUN. Ak objednávateľ z vlastnej viny nepoukáže na nedostatok včas alebo neposkytne potrebnú súčinnosť pri vybavení reklamácie a pri vystavení záznamu (reklamačného protokolu), oneskorené a nedoložené reklamácie nebude môcť CK TOUR de FUN riadne vybaviť. V prípade, že reklamácia bude neúplná alebo nezrozumiteľná, CK TOUR de FUN vyzve objednávateľa, aby reklamáciu v lehote 10 dní doplnil alebo opravil, pričom ho súčasne poučí, ako má chybnú reklamáciu doplniť alebo opraviť. Tým nie je dotknutá povinnosť CK TOUR de FUN vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej doručenia. Lehota na podanie reklamácie je max. 2 roky v zmysle právnych predpisov SR.
Ak nesplní CK TOUR de FUN povinnosti vyplývajúce zo zmluvy riadne a včas, je objednávateľ povinný uplatniť svoje právo písomne v CK TOUR de FUN bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká.
Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam vyhotovený podľa odseku 2.
Ak je uzatvorenie zmluvy sprostredkované inou cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, platia lehoty podľa odseku III, ak si objednávateľ uplatnil svoje práva v sprostredkujúcej cestovnej kancelárii alebo v cestovnej agentúre.
Prvý a posledný deň zájazdu sú určené predovšetkým na dopravu, transfer a prihlásenie, resp. odhlásenie v ubytovacom zariadení; lety môžu v niektorých prípadoch presiahnuť aj polnoc, kedy sa transfer zabezpečí na druhý deň zájazdu. Podľa medzinárodných zvyklostí sú klienti v deň príchodu ubytovaní najskôr o 14 hodine a v deň odchodu musia opustiť izby do 10 hodiny Včasný príchod či neskorý odchod nie sú dôvodom k dlhšiemu používaniu izby. Tieto skutočnosti preto nie je možné posudzovať ani reklamovať ako zmenu alebo skrátenie zájazdu.
CK TOUR de FUN neručí za úroveň služieb, ktoré si zákazník objedná počas zájazdu na mieste na hoteli alebo u iného poskytovateľa služieb nad rámec zmluvne dohodnutých služieb.
CK TOUR de FUN nezodpovedá objednávateľovi za škody a nedodanie objednaných služieb spôsobené výskytom mimoriadnych okolností (vis maior) bez zavinenia CK TOUR de FUN, ktoré nebolo možné predpokladať ani pri dodržaní primeranej miery opatrnosti. Každý objednávateľ je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny do ktorej cestuje, resp. cez ňu tranzituje.

IX.
Povinné zmluvné poistenie zájazdu

CK TOUR de FUN má uzatvorenú zmluvu s poisťovňou, na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na plnenie v prípade, keď cestovná kancelária z dôvodu svojho prípadného úpadku:
 • neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu
 • nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil
 • nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti

Nároky objednávateľa, ktoré mu vznikli voči CK TOUR de FUN v dôsledku neplnenia zmluvy, prechádzajú na poisťovňu a to len do výšky, ktoré mu poisťovňa poskytla. Ak si zákazník zabezpečí dopravu a ďalšie nevyhnutné služby (ubytovanie a stravovanie) na vlastné náklady, poskytne mu poisťovňa peňažné plnenie len do výšky, akú by musela vynaložiť, pokiaľ by dopravu, ubytovanie a stravovanie zabezpečovala zmluvná cestovná kancelária, stanovená v uzatvorenej zmluve medzi poisťovňou a cestovnou kanceláriou.

X.
Cestovné poistenie objednávateľa

CK TOUR de FUN ponúka a odporúča objednávateľovi uzatvoriť cestovné poistenie, ktoré pokrýva rôzne riziká (zdravotné, úrazové, strata batožiny, zodpovednosť za škodu, storno zájazdu a pod.), spojené s účasťou na zájazde.
Zmluvný vzťah na základe poistnej zmluvy, uzatvorenej pre krytie rizík, vzniká priamo medzi objednávateľom a príslušnou poisťovňou. V prípade vzniku poistnej udalosti je poisťovňa v priamom právnom vzťahu k objednávateľovi. CK TOUR de FUN poskytuje len nevyhnutnú súčinnosť, pričom nie je oprávnená sa vyjadrovať k podmienkam vzniku poistnej udalosti ani k výške nárokov objednávateľa. Prípadné nároky si objednávateľ uplatňuje priamo v príslušnej poisťovni.

XI.
Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je Cestovná kancelária TOUR de FUN, Trnavská 45, 900 27 Bernolákovo.
Obchodný názov a sídlo: Mgr. Vladimír Filip Saglena – CK TOUR de FUN, Trnavská 45, 900 27 Bernolákovo.
IČO: 47 863 919, DIČ:1072513772, Zapísaný v ŽR Okresného úradu Senec, č. ŽR:140-19289, Tel.: 00421 911 741 546, e-mail: cktourdefun@gmail.com

CK TOUR de FUN (ďalej len "CK") si kladie za úlohu zodpovedne chrániť osobné údaje všetkých svojich klientov v súlade s normami Európskej únie a právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov").

Nižšie nájdete informácie o tom, ako zaobchádzame s osobnými údajmi svojich klientov a návštevníkov internetových stránok www.tourdefun.sk, na aké účely sú tieto údaje využívané a aké sú ďalšie podmienky ich spracovania. Prosíme, aby ste si všetky uvádzané informácie dôkladne prečítali.

Osobné údaje a ich spracúvanie

Osobné údaje sú také údaje o fyzickej osobe, na základe ktorých je možné priamo či nepriamo konkrétnu fyzickú osobu (ďalej len "dotknutú osobu") identifikovať.

Podľa zdrojov, z ktorých pochádzajú rozlišujeme dve skupiny údajov:

a) osobné údaje, ktoré nám poskytujú priamo klienti;
b) osobné údaje, ktoré neboli získané od klientov, ale pochádzajú z iných zdrojov napr.: IP adresy, údaje z návštevy našej internetovej stránky alebo od nezávislých tretích osôb oprávnených s nimi zaobchádzať a pod.

Podľa právneho základu je spracúvanie osobných údajov zákonné, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

1) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba;

2) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ;

3) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely:

a) Na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, spracúva CK nevyhnutné osobné údaje dotknutých osôb: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia alebo rodné číslo, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo dokladu totožnosti objednávateľa zájazdu, údaje k platbe; meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti osôb cestujúcich spoločne s objednávateľom zájazdu. Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie zmluvných záväzkov súvisiacich s poskytovaním objednaných služieb, a to najmä ubytovacích, stravovacích, dopravných a doplnkových služieb, ako aj so zabezpečením komplexného cestovného poistenia. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť uvedené osobné údaje, pretože ich neposkytnutie by znemožnilo uzavretie zmluvy. Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť poskytnuté aj tretím osobám, ak je to potrebné pre plnenie zmluvy. Tretími osobami môžu byť obchodní partneri - sprostredkovatelia: zmluvné poisťovne pre účely cestovného poistenia, zmluvné cestovné kancelárie a cestovné agentúry, zmluvné letecké spoločnosti, zmluvné autobusové dopravné spoločnosti, zmluvní obchodní zahraniční partneri, prostredníctvom ktorých CK zabezpečuje pre svojich klientov služby uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu. So sprostredkovateľmi má prevádzkovateľ uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, ktorá zaväzuje sprostredkovateľa dodržiavať stanovené podmienky ochrany osobných údajov. Zoznam obchodných partnerov je dostupný v sídle prevádzkovateľa.

b) Osobné údaje existujúcich klientov CK v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa môžu byť prevádzkovateľom využité aj na na marketingové aktivity za účelom propagácie obdobných služieb, zaistenia informačnej bezpečnosti, zasielania marketingových noviniek a informácií, newsletterov, akciových ponúk, spracovania individuálnych ponúk, prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktami. Zákonnosť spracovania týchto údajov je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa poskytnúť adresátom ucelené, všeobecné a na klienta orientované informácie ohľadne najnovších špeciálnych ponúk cestovnej kancelárie. CK je povinná uchovávať osobné údaje na osobitnom zozname oddelene od údajov poskytnutých na iné účely. Tento zoznam musí byť dostupný len oprávneným osobám spoločnosti a spracovateľom údajov. Spoločnosť nesmie zverejniť zoznam alebo údaje žiadnej tretej osobe a neoprávneným stranám. Klienti sa môžu z odoberania noviniek kedykoľvek odhlásiť. Poskytnuté osobné údaje uchovávame vo svojich informačných systémoch v súlade s právnymi predpismi a len tak dlho, ako je to nevyhnutné na poskytnutie kvalitných služieb.

c) CK oslovuje aj potenciálnych zákazníkov napr. prostredníctvom formulárov uverejnených na svojej internetovej stránke. V tomto prípade je nevyhnutným právnym základom pre získanie a ďalšie spracúvanie osobných údajov súhlas dotknutej osoby. Tento súhlas musí byť slobodný, konkrétny a jednoznačný. Dotknutá osoba musí vedieť, na aký účel spracovania svoje údaje poskytuje. Dotknutá osoba má právo rozhodnúť sa, či súhlasí alebo nesúhlasí so spracovaním osobných údajov. Ku každému konkrétnemu účelu musí byť preukázateľne doložený samostatný súhlas dotknutej osoby. Prevádzkovateľ bude pri potvrdzovaní súhlasu používať tzv. double-opt-in metódu (t.j. dotknutá osoba bude dostávať reklamné e-maily iba vtedy, ak v e-maile s potvrdzovacím linkom, ktorý bude zaslaný na jej e-mailovú adresu, potvrdí aktiváciu danej služby). Prevádzkovateľ je pritom povinný poskytnúť svoje identifikačné údaje, informácie o účele, právnom základe a predpokladanej dobe spracúvania osobných údajov, pre ktorý vyžaduje súhlas, ďalej informácie o prípadných príjemcoch alebo kategóriach príjemcov, ktorým bude osobné údaje poskytovať, ako aj informácie o prípadnom úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny. Dotknutá osoba musí byť informovaná o tom, že má možnosť udelený súhlas kedykoľvek jednoducho odvolať. Služby poskytované na internetovej stránke, pri ktorých sa vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú adresované priamo osobám vo veku nižšom ako 16 rokov.

Práva dotknutej osoby

Pri získavaní osobných údajov poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe aj ďalšie informácie potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania, ako sú:
• existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenesenie údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil
• právo podať sťažnosť dozornému orgánu
• informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov
• ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj
• existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú

Ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie.

Zaistenie bezpečnosti osobných údajov

Na zaistenie ochrany a bezpečnosti spracúvaných osobných údajov prijala CK zodpovedajúce opatrenia a využíva moderné informačné technológie.
Bezpečnostné opatrenia technickej a organizačnej povahy chránia spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

Internými predpismi sú pre zamestnancov prevádzkovateľa stanovené podmienky a pravidlá pre prístup a spracovanie osobných údajov v jednotlivých informačných systémoch. Spracúvanie osobných údajov prebieha automatizovanými prostriedkami, ako aj manuálne. Pripojenie na internet a prenos osobných údajov sú zabezpečené šifrovaním a certifikátom SSL. Zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť a nesmú osobné údaje dávať tretím stranám bez súhlasu dotknutej osoby.

Používanie analytických nástrojov (cookies)

Prevádzkovateľ webových stránok CK TOUR de FUN môže používať na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete. Keď si návštevník prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov. Spoločnosť nepoužíva analytické systémy na zber osobných informácií. Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo odmietnuť. Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa však rozhodnú neakceptovať cookies, nebudú môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke. Prevádzkovateľ používa remarketingové kódy na zaznamenanie , keď si užívateľ prezerá určité stránky, čo nám umožňuje v budúcnosti ponúkať služby cielene prispôsobené predstavám klienta. Cookie, zaisťujúce remarketingové kódy, môžu návštevníci webovej stránky primeraným nastavením daného prehliadača zakázať.

XII.
Všeobecné a záverečné ustanovenia

V prípade nevyhnutnosti uplatnenia výkladového pravidla, príp. rozporu medzi dokumentmi predstavujúcimi režim zmluvného vzťahu, je primárna zmluva o obstaraní zájazdu, potom všeobecné zmluvné podmienky, následne zákon, ďalej pokyny zaslané 7 (sedem) dní pred začatím zájazdu, a až naposledy e-katalóg.
Tieto všeobecné zmluvné podmienky CK TOUR de FUN nadobúdajú platnosť dňa 1.9.2020. Všetky údaje, obsiahnuté v ponukových katalógoch ako i jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných zmluvných podmienok sú aktuálne ku dňu ich spracovania do tlače a vychádzajú zo skutočností a právneho stavu ku dňu ich vydania a CK TOUR de FUN si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom.