Informácie k prebiehajúcim akciám CK TOUR de FUN

Akcia VERNÝ KLIENT


Ako verný klient CK TOUR de FUN získavate k zmluve bonus v podobe 100% istoty navrátenia peňazí uhradených za zájazd v prípade, že Vám závažné zdravotné dôvody nedovolia sa ho zúčastniť (platí pri uplatnení 30 a menej dní pred nástupom na zájazd).

Táto služba nie je podmienená zakúpením komplexného cestovného poistenia pre zájazdy zakúpené do 24.12.2018, ide výlučne o produkt cestovnej kancelárie. Na zájazdy zakúpené po 24.12.2018 je akcia podmienená zakúpením komplexného cestovného poistenia na daný zájazd prostredníctvom CK TOUR de FUN.

Poskytnutie bonusu klientovi, pred uzavretím zmluvy o obstaraní zájazdu, vyhodnocuje CK na základe účasti klienta na predchádzajúcich zájazdoch CK TDF za posledné 2 roky, teda absolvovanie aspoň 1 zájazdu. Poskytnutie bonusu musí byť priamo uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu. Vrátenie peňazí za neúčasť na zájazde z dôvodu vážnych zdravotných problémov musí byť zdokladované lekárskou správou ešte pred termínom odchodu na zájazd, t.j. 30 a menej dní. Vážny zdravotný dôvod sa rozumie úraz, vážna choroba, operácia, onkologická liečba a podobne (nejde o chrípku, prechladnutie...). Vážne zdravotné dôvody konkrétne definuje komplexné cestovné poistenie UNION typ A1, ktoré je zverejnené na našich webových stránkach. Klient musí CK písomne oznámiť storno zájazdu v zmysle všeobecných zmluvných podmienok CK TDF. Ak má klient uzavreté poistenie zájazdu pre prípad storna zo zdravotných dôvodov, musí si klient uplatniť vrátenie peňazí najskôr z poistenia a následne mu CK rozdiel sumy odškodného z poistenia voči celkovej cene zájazdu doplatí. Pre zmluvy uzavreté do 24.12.2018 100% financiií vráti klientovi CK aj v prípade nauzavretého cestovného poistenia. Žiadosť klienta o vrátenie peňazí bude vybavená do 30 dní. Pri riešení storna Vám radi pomôžeme a postup vysvetlíme.

Prajeme Vám však veľa zdravia, aby ste daný bonus nikdy nemuseli využiť.

Akcia CASHBACK/VRÁTENIE SUMY 50,- EUR


CK TOUR de FUN predáva zájazdy za stále, férové a konečné ceny. Cieľom akcie je odmeniť klienta za včasné rezervovanie zájazdu.

Akcia platí na zájazdy organizované v roku 2019, ktoré si zákazník rezervoval do 12.12.2018. Suma 50,-EUR bude vyplatená objednávateľovi zájazdu za každú osobu uvedenú v zmluve o obstaraní zájazdu (ďalej len ZOZ) za splnenia týchto podmienok:

  1. zájazd musí byť vyplatený v celej výške v stanovenom termíne podľa podmienok uvedených v ZOZ v zmysle všeobecných zmluvných podmienok CK TDF
  2. cashback bude vyplatený objednávateľovi v hotovosti počas absolvovania objednaného zájazdu, CK vyhotový príjmový doklad a zápis o poskytnutí zľavy, ktorý obe strany podpíšu
  3. cashback sa vypláca len za osoby, ktoré sa zúčastnia osobne na zájazde, v prípade storna zmluvy alebo neúčasti, nie je možné zľavu uplatniť
  4. vyplatenie cashback-u nie je kombinovateľné s inými, už poskynutými zľavami, so zájazdami zakúpenými za zníženú cenu, nie je kombinovateľné s akciou "verný klient", akcia sa nevzťahuje na letecké zájazdy a zájazdy na objenávku a na zájazdy-zmluvy, na ktoré už CK poskytla inú individuálnu, či skupinovú zľavu.