• Stacks Image 2409

    Link
  • Stacks Image 2410

    Caption Text

    Link

Ako si objednať zájazd

Nezáväzná objednávka klienta k ničomu nezaväzuje, je prejavom záujmu klienta o ponúkaný zájazd, ktorý môže prejaviť rôznymi spôsobmi: rezervačným formulárom na webovej stránke CK TOUR de FUN, telefonicky, e-mailom alebo inou vhodnou formou (v prípade kolektívov osobné stretnutie s objednávateľom).

Na základe tohto záujmu, CK TOUR de FUN overí dostupnosť miest v danom termíne a spätne informuje klienta (telefonicky, e-mailom) o rezervácii, presnej cene a dobe, do ktorej je možné predmetný zájazd rezervovať.

Pokiaľ klient na základe potvrdenia jeho nezáväznej objednávky prejaví záujem o uzatvorenie Zmluvy o obstaraní zájazdu, CK TOUR de FUN elektronickou poštou (e-mailom) dohodne postup s klientom tak, aby bolo možné do ukončenia rezervácie vykonať všetky potrebné úkony.

CK TOUR de FUN na základe údajov poskytnutých klientom vypíše Zmluvu o obstaraní zájazdu (ďalej len ZOZ) a túto spolu so Všeobecnými zmluvnými podmienkami (ďalej len VZP) zašle klientovi - objednávateľovi v podobe návrhu e-mailom. Klient nesmie zmeniť, upraviť alebo doplniť (okrem dátumu a podpisu) v žiadnej časti písomný návrh ZOZ.

Ak zákazník súhlasí so znením ZOZ, VZP, zmluvu vytlačí a podpísanú ju doručí na adresu CK TOUR de FUN. Objednávateľ zároveň uhradí zálohu za zájazd, obvykle 50% z ceny zájazdu, ak nie je dohodnuté inak. Zmluva zo strany CK sa stáva záväznou pripísaním zálohovej platby za zájazd na účet CK a potvrdením prevzatia podpísanej zmluvy o obstaraní zájazdu cestovnou kanceláriou TOUR de FUN a jej zaknihovaním.

Ak klient nemá možnosť zmluvu vytlačiť, jednoducho potvrdí emailom alebo telefonicky správnosť znenia zmluvy a uhradí zálohovú platbu. CK Zmluvu o obstaraní zájazdu zašle zákazníkovi odpovednou zásielkou (náklady poštovného znáša CK) prostredníctvom Slovenskej pošty a to ihneď po pripísaní zálohovej platby (obvykle 50% z celkovej ceny) za zájazd na účet CK. Zákazník predmetnú zmluvu podpíše a zásielku zašle späť do CK v lehote do 5 dní od jej obdržania. Zmluva zo strany CK sa stáva záväznou, potvrdením prevzatia podpísanej a zmluvy a jej zaknihovaním, alebo pripísaním zálohovej platby na účet CK, podľa toho, čo nastane skôr. Pripísaním zálohovej platby na účet CK nezaniká povinnosť objednávateľa doručiť ním podpísanú zmluvu o obstaraní zájazdu do CK odpovednou zásielkou alebo inak v zmysle VZP.

V prípade nepotvrdenia objednávky zo strany CK TOUR de FUN, objednávateľovi budú vrátené všetky doposiaľ uhradené prostriedky.


Viac vo Všeobecných zmluvných podmienkach